Hur gör man en lönekartläggning?

Vad ska kartläggas och analyseras?

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete
  • löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön

 

Lönekartläggning i 7 steg

1. Samverkan

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att lönekartläggning sker men enligt Diskrimineringslagen ska arbetet ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Innan lönekartläggningen inleds bör man därför komma överens om på vilket sätt samverkan ska ske. Samverkan har stor betydelse för hur framgångsrikt ett arbete med lönekartläggning blir i praktiken. En väl fungerande samverkan bidrar till att båda parter blir mer motiverade, arbetet blir accepterat och förankrat i organisationen och underlaget blir mer tillförlitligt.

Läs mer om samverkan vid lönekartläggning →

 

2. Sammanställning av riktlinjer

Starta lönekartläggningsarbetet med att göra en sammanställning över de faktorer som påverkar de anställdas löner och förmåner (riktlinjer, policyer, kollektivavtal, bonusmodeller, belöningssystem etc.). Analysera sedan dessa ur ett jämställdhetsperspektiv, är alla principer och kriterier som används vid lönesättning ”könsneutrala” och tillämpas de på samma sätt för kvinnor och män?

Läs även Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis →

3. Gruppindelning

Gör sedan en gruppindelning av arbetstagarna med hänsyn till arbetsuppgifterna. Arbetstagare som har lika eller väsentligt lika arbetsuppgifter ska tillhöra samma grupp, lika arbete.

 

4. Arbetsvärdering

I detta steg ska kraven för olika arbeten i organisationen bedömas och jämföras för att se om de kan ses som likvärdiga arbeten. De krav som ska jämföras är; Kunskaper och färdigheter, Ansvar, Ansträngning och Arbetsförhållanden.

Läs mer om värdering av likvärdiga arbeten →

 

5. Genomförande av lönekartläggningen

Därefter ska själva lönekartläggningen genomföras. Då ska ni undersöka om det förekommer löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. En hierarkisk kartläggning ska också genomföras, dvs. ni ska undersöka om det finns kvinnodominerande arbeten som har lägre lön än icke kvinnodominerade arbeten med lägre krav.

Med ett lönekartläggningsverktyg underlättas arbetet betydligt. Lönekartläggningen går snabbare och ni kan vara säker på att analyserna genomförs på rätt sätt.

Läs mer om RewardSmarters verktyg för lönekartläggning →

 

6. Analys av löneskillnader

Nästa steg blir att analysera de löneskillnader som finns och avgöra om de har direkt eller indirekt samband med kön. Inom lika arbete analyseras resultatet på individnivå och inom likvärdiga arbeten analyseras löneskillnaderna på gruppnivå, samma gäller för den hierarkiska analysen. Om det inte går att hitta saklig grund för löneskillnader måste det rättas till genom lönejusteringar vilket ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

 

7. Dokumentation

Arbetsgivare med 10 anställda eller fler ska skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Hur dokumentationen ska göras beskrivs i Diskrimineringslagen, 3 kap. 13-14 §§ och beror på hur många anställda företaget har. Dokumentationen ska innehålla resultatet av kartläggningen och analyserna. Den ska även innefatta en handlingsplan som beskriver de lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras på arbetsplatsen samt en kostnadsberäkning och tidsplan. En beskrivning av hur samverkansskyldigheten har uppfyllts ska finnas i dokumentationen, liksom en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts.

 

I denna artikel ger vi exempel på hur ni kan dokumentera er lönekartläggning →

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Vad säger lagen om lönekartläggning?

I Diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens skyldigheter avseende lönekartläggning. Här finns definitioner och information om hur arbetet ska genomföras.