Krav på dokumentation vid lönekartläggning

Företag som har 10 anställda eller fler ska skriftligt dokumentera hur arbetet med lönekartläggning har gått till och vilka resultat man kommit fram till.

Här följer ett exempel på hur denna dokumentation kan se ut.

1. Inledning

Här gör ni lämpligen en övergripande beskrivning av hur arbetet med lönekartläggning har genomförts. Ni beskriver hur samverkan har skett, vilka personer som ingått i arbetsgruppen, om ni haft externt stöd samt hur och när arbetet har genomförts.

Läs mer om samverkan vid lönekartläggning →

2. Utvärdering av föregående lönekartläggning

Här beskrivs utvärderingen av föregående års lönekartläggning. Har de planerade åtgärderna i Handlingsplanen genomförts? Är det något som kvarstår?

3. Lönekartläggning år 20XX

Här börjar redovisningen av årets lönekartläggning. En bra inledning till detta avsnitt är att beskriva de val som gjorts innan arbetet påbörjades, t.ex. om ni använt ett verktyg för lönekartläggning samt metoder och metodik.

a) Kartläggning och analys av bestämmelser och praxis gällande löner och andra anställningsvillkor

Här redogör ni för vilka riktlinjer och styrdokument gällande lön och andra anställningsvillkor som analyserats. Det kan vara kollektivavtal, företagets lönepolicy, kriterier för lönesättning, förmåner och bonusmodeller. Redovisa vad ni kommit fram till och eventuella åtgärder.

Läs artikeln Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis om du vill ha tips på hur denna kartläggning och analys kan genomföras.

b) Kartläggning och analys Lika arbete

Inled detta avsnitt med att beskriva hur indelningen i lika arbete har genomförts. Statistik över antal grupper/arbeten inom organisationen är intressant att ta med.

Beskriv vad analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika grupp gav och om löneskillnaderna kan betraktas om sakliga eller inte. Vilka förklaringsfaktorer (t.ex. erfarenhet och prestation) är de vanligaste? Redogör för eventuella åtgärder som behöver genomföras.

c) Kartläggning och analys Likvärdiga arbeten

Inled detta avsnitt med att beskriva hur indelningen i likvärdiga arbeten har genomförts. Beskriv val av metodik för arbetsvärdering och bedömningskriterier. Visa statistik över antal likvärdiga arbeten och vilka som är kvinnodominerade respektive icke kvinnodominerade.

Beskriv vad analysen av likvärdiga arbeten gav och om eventuella löneskillnaderna kan betraktas om sakliga eller inte. Vilka förklaringsfaktorer (t.ex. marknadslöner, geografisk placering) är de vanligaste? Redogör för eventuella åtgärder som behöver genomföras.

d) Hierarkisk analys

Här redogör ni för resultatet av den hierarkiska analysen. Finns det något kvinnodominerat arbete med högre krav men lägre lön än lägre värderat arbete som inte är kvinnodominerat? Är löneskillnaden sakligt motiverad?

4. Handlingsplan

I detta avsnitt sammanfattar ni de åtgärder som behöver genomföras utifrån de analyser ni genomfört, dvs. 3a-d ovan. Beskrivningen kan vara övergripande och bör inte innehålla individuppgifter. Mer detaljerad information, som redovisar lönejusteringar på individnivå, kan läggas i bilaga till rapporten så ni kan välja vilka personer som ska ha tillgång till informationen.

5. Kostnadsberäkning och tidsplanering

Här redovisar ni en sammanställning över vad beslutade lönejusteringar kommer att kosta samt en tidsplan för när de kommer att genomföras. Om de kommer ske i ett eller flera steg. Andra aktiviteter i Handlingsplanen, t.ex. justeringar av policydokument, utbildning av chefer etc. ska också kostnadsberäknas och planeras in. Notera också vem som har ansvaret för olika aktiviteter och bestäm när nästa lönekartläggning ska genomföras.

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Vad säger lagen om lönekartläggning?

I Diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens skyldigheter avseende lönekartläggning. Här finns definitioner och information om hur arbetet ska genomföras.