Vad säger lagen om lönekartläggning?

Alla arbetsgivare måste varje år genomföra en lönekartläggning. Målet med kartläggning och analys är att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader kopplat till kön.

Här kan du läsa vilka krav Diskrimineringslagen ställer på lönekartläggningen.

Om Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du kan läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida do.se

Lönekartläggning är en form av aktiv åtgärd

För att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, ska arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder. Arbetsgivarens skyldighet avseende arbetet med lönekartläggning beskrivs i Diskrimineringslagens 3 kap. 8-14 §§.

Följande lagtext är hämtad från riksdagens webbplats.

Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning

8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

9 § Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan  kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre.

10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas.

Samverkan

11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka. Lag (2016:828).

Information som behövs för samverkan

12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet gäller i stället 10 kap. 11-14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Dokumentation

13 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt 4-10 §§.

Dokumentationen ska innehålla:

  1. en redogörelse för alla delar av arbetet som det beskrivs i 2 och 3 §§ och som avser de områden som anges i 5 §,
  2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras enligt 6 och 7 §§,
  3. en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen enligt 8-10 §§,
  4. en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön,
  5. en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år,
  6. en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts, och
  7. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs.

14 § En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen enligt 8-10 §§.

Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som framgår av 13 § 3-6 och en redogörelse för hur samverkansskyldigheten enligt 11 § fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen.

Läs också: Hur gör man en lönekartläggning?

Hur omsätter vi lagstiftningen i praktiken?

Regelverket kring lönekartläggningen är tydligt, men ändå upplever många organisationer att det är en svår och tidskrävande process. Med rätt stöd kan ni utföra arbetet snabbare och med högre kvalitet.

Först och främst bör ni automatisera delar av processen, vilket görs enklast med vårt verktyg för lönekartläggning.

Om du vill få inspiration av hur andra företag arbetar, rekommenderar vi vår digitala utbildning Lönekartläggning i praktiken. Detta är en kurs för HR och andra som vill veta mer om processen för lönekartläggning. I utbildningen får du allt det där som du inte kan läsa dig till i lagtext eller DO:s instruktioner, plus våra bästa tips och trix för ett smidigt genomförande.

Hantera osakliga löneskillnader

Hantera osakliga löneskillnader

Under er senaste lönekartläggning, hittade ni några osakliga löneskillnader? Så upptäcker, förebygger och åtgärdar ni lönediskriminering på jobbet.

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Gör en lönekartläggning i 7 enkla steg: I den här artikeln guidar vi dig, steg för steg, genom kartläggning och analys, med praktiska råd på vägen.

Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis

Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis

I en lönekartläggning ska företagets policys, riktlinjer och praxis gällande löner och andra anställningsvillkor analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Här går vi igenom hur ni kan gå tillväga med detta steg.