BESTA för gruppering av lika och likvärdiga arbeten

BESTA står för Befattningsgruppering för statistik och är ett system för att koda befattningar inom staten utifrån arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad. BESTA-systemet kan användas som utgångspunkt för indelning i lika och likvärdiga arbeten vid en lönekartläggning.

BESTA är uppbyggt efter två dimensioner, arbetsområde och grupperingsnivå. Arbetsområdet anger inriktning på arbetsuppgifternas innehåll. Grupperingsnivån anger svårighetsnivån när det gäller de krav som arbetet ställer på självständighet, omfång, komplexitet, kunskap och erfarenheter.

Lika arbeten

BESTA:s uppbyggnad innebär att systemet lämpar sig mycket väl för att gruppera anställda efter lika arbeten. BESTA-koden ger en primär indelning i vilka arbeten som skulle kunna betraktas som lika arbeten, nämligen alla arbeten som har samma kod. Men eftersom det finns en spännvidd för arbetets krav inom varje grupperingsnivå och som ökar ju högre nivå det handlar om, kan det finnas arbeten som inte kan ses som lika inom samma arbetsområde och nivå. I dessa fall behöver man göra en finfördelning av grupperingen enligt koden.

Likvärdiga arbeten

BESTA kan inte användas för att direkt definiera vilka arbeten som är likvärdiga. Systemet är inte konstruerat för att göra sådana jämförelser över arbetsområdesgränserna. Det innebär att om två olika arbetsområden har samma grupperingsnivå kan dessa arbeten inte enbart av detta skäl betraktas som likvärdiga arbeten. BESTA-koden kan däremot med fördel användas som en indikator för att identifiera vilka arbeten som kan vara likvärdiga och för att göra gränsdragningar av icke-likvärdiga arbeten.

Arbeten som är klassade i olika BESTA-nivåer är i stort sett alltid icke-likvärdiga arbeten. Inom samma nivå kan däremot två arbeten vara likvärdiga med varandra, men detta behöver prövas ytterligare. För att kunna bedöma detta behöver man först göra en kompletterande värdering av de krav arbetena ställer utifrån diskrimineringslagens kriterier kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning (inklusive arbetsförhållanden). Bedömningarna ska göras på ett strukturerat och konsekvent sätt. Ett sätt att göra detta på är att använda siffror som nivåmått på kraven i bedömningsgrunderna (kriterierna) som sedan vägs samman till en helhet.

Kunskap & färdigheter
Formell utbildning, specialutbildning, erfarenhet, problemlösning, sociala färdigheter.
Z
Ansvar
Ansvar för personal, verksamhet, människors välbefinnande och säkerhet, ekonomi, utrustning.
s
Ansträngning & arbetsförhållanden
Fysisk och psykisk påfrestning, stress, fysiskt tunga arbeten, möten med utsatta människor som mår mycket dåligt.

Upprätta en värderingsskala

Konstruera en värderingsskala som ska användas för att inbördes värdera och rangordna alla arbeten som finns inom samma grupperingsnivå i BESTA utifrån de krav som arbetet ställer.

Vikta bedömningsgrunderna

Viktningen av bedömningsgrunderna är arbetsgivarens ansvar och utgår från en värdering av vad som är viktigt för verksamheten.

Värderingsskala – Värderingspoäng
Låga krav 1
Medelhöga krav 2
Höga krav 3
Mycket höga krav 4
Bedömningsgrunder – Vikt

 

Kunskap & färdigheter 0,60
Ansvar 0,30
Ansträngning & arbetsförhållanden 0,10

Värdera alla arbeten

Värderingen av arbetena ska göras inom varje nivå för sig. Det innebär att värderingspoängen för ett arbete enbart kan tolkas och jämföras med andra arbeten på samma nivå. För att värderingen ska bli så konsekvent som möjligt är det lämpligt att värderingen görs enligt en bedömningsgrund i taget för alla arbeten inom samma grupperingsnivå i BESTA. Med ledning av den summerade viktade värderingspoängen bedöms sedan om arbetena som finns inom samma nivå kan betraktas som likvärdiga eller inte.

Bild från Metodstöd för analys av löner, Partsrådet BESTA-vägen.

BESTA-vägen

BESTA-vägen är ett metodstöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män och visar hur man arbetar med BESTA-koderna i en lönekartläggning. Mer information om BESTA-vägen. Mer information om BESTA.

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Vad säger lagen om lönekartläggning?

I Diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens skyldigheter avseende lönekartläggning. Här finns definitioner och information om hur arbetet ska genomföras.