5 strategiska vinster med årlig lönekartläggning 

Kravet på årlig lönekartläggning kan av arbetsgivare uppfattas som tidskrävande och svårt. Men det är ett viktigt arbete som skapar många strategiska vinster i organisationen.

I denna artikel beskriver vi fem strategiska mervärden som lönekartläggningen skapar för arbetsgivare, chefer och medarbetare.

1. Bättre tillämpning av interna lönekriterier

Vid en lönekartläggning blir det tydligt hur verksamhetens lönepolicy och lönekriterier omsätts i praktiken av organisationens chefer. Eventuella otydligheter och skillnader är då möjliga att fånga upp för fortsatta diskussioner som bidrar till bättre förståelse och tillämpning av lönekriterierna.

2. Tydligare bild av organisationens lönestruktur

I den årliga lönekartläggningen framgår vilka medellöner och lönespridningar som finns för olika roller i verksamheten. Resultatet kan användas som underlag för intern kalibrering och analys av löner.

Läs också: Krav på dokumentation vid lönekartläggning

3. Årlig lönekartläggning skapar underlag för lönerevisionen

En årlig lönekartläggning visar tydligt vilka anställda som redan är välbetalda, utifrån komplexitet och ansvar, och vilka som är underbetalda. Den informationen är ett bra underlag för kommande lönerevision.

Lönekartläggningen ger även stöd för att fastställa rätt ingångslöner och diskutera möjligheter till löneutveckling inom olika roller.

4. Uppmärksamma mer än jämställdhet mellan könen

Lönekartläggningen bidrar till ökad medvetenhet och diskussion om jämställdhet inom organisationen. Den ger er möjlighet att identifiera mönster som behöver förändras för att förhindra omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män i framtiden.

Förutom detta ger en årlig lönekartläggning goda möjligheter att upptäcka andra löneskillnader som inte har med kön att göra. Det gäller till exempel:

  • nyanställda som tenderar att tjäna mer än de som varit inom bolaget en längre tid,
  • om vissa ålderskategorier på något sätt gynnas eller missgynnas.

5. Stärk företagets arbetsgivarvarumärke

Ett aktivt arbete med lönekartläggning medför att företaget uppfattas som en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare. Undersökningar visar att företagets värderingar, och hur dessa efterlevs, är en allt viktigare faktor vid rekrytering.

Transparens i lönesättningen skapar större arbetsglädje och motivation hos medarbetarna. Därför kan ett starkt arbetsgivarvarumärke – employer branding  – vara en konkurrensfördel vid nyrekryteringar.

Testa Sveriges enklaste verktyg för lönekartläggning

Automatisera lönekartläggningen med ett verktyg som är utvecklat i samarbete med några av Sveriges främsta specialister inom Comp & Ben. Det är superenkelt att komma igång!

Upptäck ett enklare verktyg för lönekartläggning

Hur gör man en lönekartläggning?

Hur gör man en lönekartläggning?

Gör en lönekartläggning i 7 enkla steg: I den här artikeln guidar vi dig, steg för steg, genom kartläggning och analys, med praktiska råd på vägen.

Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis

Lönekartläggning: Analys av bestämmelser och praxis

I en lönekartläggning ska företagets policys, riktlinjer och praxis gällande löner och andra anställningsvillkor analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Här går vi igenom hur ni kan gå tillväga med detta steg.