Lönekartläggning ger strategiska mervärden

Kravet på årlig lönekartläggning kan av arbetsgivare uppfattas som tidskrävande och svårt, men det finns många vinster med att göra en lönekartläggning.

Bättre tillämpning av lönekriterierna

Vid en lönekartläggning blir det tydligt hur verksamhetens lönepolicy och lönekriterier omsätts i praktiken av cheferna i organisationen. Eventuella otydligheter och skillnader blir möjliga att fånga upp och diskussioner kan bidra till bättre förståelse och tillämpning.

Tydlig bild av organisationens lönestruktur

I lönekartläggningen framgår vilka medellöner och lönespridningar som finns inom olika roller inom verksamheten. Resultatet kan användas som underlag för intern kalibrering och analys av löner.

Bra underlag för lönerevision

En lönekartläggning visar tydligt vilka av de anställda som redan är välbetalda utifrån komplexitet och ansvar och vilka som är underbetalda, vilket ger bra underlag för kommande lönerevision. Lönekartläggningen ger även stöd för att fastställa rätt ingångslöner och diskutera möjligheter till löneutveckling inom olika roller.

Uppmärksamma mer än könsperspektivet

Lönekartläggning bidrar till ökad medvetenhet och diskussion om jämställdhet inom organisationen och ger möjlighet att få syn på mönster som kan behöva förändras för att förhindra omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män i framtiden. Lönekartläggningen ger också möjlighet att upptäcka andra löneskillnader som inte har med kön att göra, t.ex. att nyanställda tenderar att tjäna mer än de som varit inom bolaget en längre tid eller att vissa ålderskategorier gynnas eller missgynnas på något sätt.

Stärkt arbetsgivarvarumärke

Ett aktivt arbete med lönekartläggning medför att företaget uppfattas som en trovärdig, seriös och attraktiv arbetsgivare. Transparens i lönesättningen skapar större arbetsglädje och motivation hos medarbetarna och kan vara en konkurrensfördel när företaget ska rekrytera.

Vad säger lagen om lönekartläggning?

Vad säger lagen om lönekartläggning?

I Diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens skyldigheter avseende lönekartläggning. Här finns definitioner och information om hur arbetet ska genomföras.